Raport o stanie zapewniania dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Przedszkole nr 4 im. Krainy Uśmiechu w Łaziskach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 4 im. Krainy Uśmiechu w Łaziskach Górnych

Dane teleadresowe jednostki: Przedszkole nr 4 im. Krainy Uśmiechu
ul. Mokierska 4, 43-173 Łaziska Górne, kontakt tel. 032 2243 540 / 609 44 67 44,
  dyrektor@p4.laziska.pl, sekretariat@p4.laziska.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Strona posiada udogodnienie dla osób niedowidzących w postaci funkcji umożliwiającej włączenie większej czcionki, kontrastu, negatywu czy skali szarości.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor przedszkola mgr Bożena Mrowiec, email: dyrektor@p4.laziska.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 22 43 540 lub 609 44 67 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Przedszkole nr 4 im. Krainy Uśmiechu jest usytuowane przy ulicy Mokierskiej 4, a wejście główne przy ulicy Górniczej. W związku z powyższym do posesji  budynku   prowadzą 2 wejścia, a do budynku 4 wejścia, w tym jedno główne (od ulicy Górniczej ) ogólnodostępne dla użytkowników: dzieci, rodziców i kontrahentów. Budynek przedszkola jest dwukondygnacyjny. Do wejścia prowadzą schody, bez podjazdu dla wózków. Wejście jest zamykane, konieczne jest użycie dzwonka znajdującego się przy wejściu głównym. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście zabezpieczone jest poręczami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku przedszkola korytarze i klatka schodowa są ogólnodostępne. W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Na drugą kondygnację prowadzą schody z balustradą, bez podjazdu dla wózków.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku przedszkola nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed ogrodzeniem przedszkola przy ulicy Mokierskiej i przy ulicy Górniczej są dwa parkingi bez wyznaczonych miejsc postojowych dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Przedszkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu bądź online.

Skip to content