Dostępność

Raport o stanie zapewniania dostępności
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola nr 4 im. Krainy Uśmiechu w Łaziskach Górnych

Przedszkole nr 4 im. Krainy Uśmiechu w Łaziskach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Przedszkola nr 4 im. Krainy Uśmiechu w Łaziskach Górnych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bożena Mrowiec – dyrektor Przedszkola nr 4 im. Krainy Uśmiechu.
 • E-mail: dyrektor@p4.laziska.pl
 • Telefon: 32 2243540

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 4 im. Krainy Uśmiechu
 • Adres: ul. Mokierska 4
  43-173 Łaziska Górne
 • E-mail: dyrektor@p4.laziska.pl
 • Telefon: 32 2243540

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Przedszkole nr 4 im. Krainy Uśmiechu jest usytuowane przy ulicy Mokierskiej 4, a wejście główne przy ulicy Górniczej. W związku z powyższym do posesji budynku prowadzą 2 wejścia, a do budynku 4 wejścia, w tym jedno główne (od ulicy Górniczej ) ogólnodostępne dla użytkowników: dzieci, rodziców i kontrahentów. Budynek przedszkola jest dwukondygnacyjny. Do wejścia prowadzą schody, bez podjazdu dla wózków. Wejście jest zamykane, konieczne jest użycie dzwonka znajdującego się przy wejściu głównym. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście zabezpieczone jest poręczami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku przedszkola korytarze i klatka schodowa są ogólnodostępne. W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Na drugą kondygnację prowadzą schody z balustradą, bez podjazdu dla wózków.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku przedszkola nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przed ogrodzeniem przedszkola przy ulicy Mokierskiej i przy ulicy Górniczej są dwa parkingi bez wyznaczonych miejsc postojowych dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Przedszkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu bądź online.

Łatwy tekst ETR

Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście ok.

Informacje o Przedszkolu numer 4 imienia „Krainy Uśmiechu” w Łaziskach Górnych w języku łatwym doczytania ETR (EASY TO READ)

1. Przedszkole numer 4 imienia „Krainy Uśmiechu” w Łaziskach Górnych,
2. Siedziba Przedszkola znajduje się przy ulicy Mokierskiej 4, główne wejście do budynku jest od strony ulicy Górniczej.
– do budynku prowadzą schody z poręczą bez podjazdu dla wózków
– przy przedszkolu znajdują się dwa parkingi
3. Kontakt można nawiązać na kilka sposobów:
– przyjść osobiście, zadzwonić na dzwonek i poczekać aż pracownik otworzy drzwi
– zadzwonić pod numer telefonu 32 22 43 540 lub (+48) 609 446 744
– napisać wiadomość elektroniczną i wysłać na adres e-mailowy dyrektor@p4.laziska.pl lub sekretariat@p4.laziska.pl
– napisać pismo i wysłać pocztą na adres Przedszkole nr 4, im. „Krainy Uśmiechu”, ul. Mokierska 4, 43 – 173 Łaziska Górne
4. Przedszkole zajmuje się:
– realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego
– zatrudnia nauczycieli z odpowiednim wykształceniem
– prowadzi naukę języka angielskiego dla wszystkich dzieci nieodpłatnie oraz naukę religii dla chętnych dzieci
– prowadzi terapię logopedyczną dla dzieci z wadami wymowy
– udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w nauce
– serwuje zdrowe i dostosowane do potrzeb dzieci posiłki
– organizuje dla dzieci uroczystości, konkursy, zabawy, bale, aby czas mijał twórczo i aktywnie.

Film o zakresie działalności Przedszkola z napisami PJM
Informacja o zakresie działalności Przedszkola

Przedszkole numer 4 imienia „Krainy Uśmiechu” znajduje się przy ulicy Mokierskiej 4 w Łaziskach Górnych.
Placówka prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i zapewnia im opiekę.
W przedszkolu dzieci:
– bawią się w sali i na placu zabaw,
– uczą się,
– odpoczywają,
– chodzą na spacery,
– jedzą zdrowe i dostosowane do ich potrzeb posiłki.
Przedszkole organizuje dla dzieci uroczystości, konkursy, zabawy, bale, aby czas mijał im twórczo i aktywnie.
W placówce odbywają się ponadto zajęcia z języka angielskiego i religii wyznania rzymskokatolickiego.
Przedszkole pomaga dzieciom osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Placówka organizuje zajęcia dla dzieci wymagających wsparcia.
Przedszkole pomaga rozwijać się wszystkim dzieciom.
Aby skontaktować się z przedszkolem można:
– napisać pismo i przynieść je do przedszkola lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:
Przedszkole nr 4, im. „Krainy Uśmiechu”
ul. Mokierska 4,                                                                                                                                                                                        
43 – 173 Łaziska Górne
– wysłać e-mail na adres: dyrektor@p4.laziska.pl lub sekretariat@p4.laziska.pl
– przyjść do przedszkola osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00, zadzwonić dzwonkiem i poczekać na pracownika.                    
Wszystkie sprawy należy załatwiać z dyrektorem przedszkola.
Kontakt telefoniczny z przedszkolem pod numerem: 32 224 35 40 lub 609 446 744.

Skip to content