Rekrutacja

Proces rekrutacyjny

Telefon

(32) 224 35 40

609 446 744

Adres Email

kontakt@przedszkole.pl

01.

Wydrukuj i uzupełnij podanie, wraz z załącznikami.

02.

Przyślij dokumenty pocztą, lub przynieś je osobiśćie

03.

Czekaj na ogłoszenie wyników 🙂

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 996):

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumenty potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów określa art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 996):

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 511.),
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 998).

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego określa Uchwała Nr XXIV/239/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Łaziska Górne:

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

1.

pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu na umowę o pracę lub wykonywanie przez nich pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub prowadzenie przez nich gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej, lub pobieranie przez nich nauki w systemie dziennym

10

2.

przedszkole jest przedszkolem najbardziej preferowanym

10

3.

rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało uczęszczanie do danego przedszkola / szkoły podstawowej z danym oddziałem przedszkolnym

5

4.

kandydat z rodziny korzystającej w ciągu 6 miesięcy przed złożeniem wniosku ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej

3

5.

kandydat uczęszczał w roku poprzedzającym rekrutację do żłobka

1

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów, o których mowa w § 2 w/w uchwały:

1) zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez zakład pracy rodziców, wypis z ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie szkoły o pobieraniu nauki przez rodziców w systemie dziennym. Dokumenty te składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu, albo w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata i powinny być wystawione w okresie miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola;
2) oświadczenie rodziców o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub prowadzeniu przez nich gospodarstwa rolnego;
3) oświadczenie rodziców, że dane przedszkolem jest najbardziej preferowanym;
4) oświadczenie rodziców o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata uczęszczania do danego przedszkola / szkoły podstawowej z danym oddziałem przedszkolnym;
5) oświadczenie rodziców o korzystaniu w ciągu 6 miesięcy przed złożeniem wniosku ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej;
6) oświadczenie o uczęszczaniu kandydata w roku poprzedzającym rok, na który odbywa się postępowanie rekrutacyjne do żłobka.

Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa załącznik nr 1 do Zarządzenia NR 21/62/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 14 stycznia 2019 r. sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na wolne miejsca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych

L.p.Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do
przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
12.02.-05.03.2019r.03.06.-06.06.2019r.
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe
06.03.-26.03.2019r.07.06.-21.06.2019r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
27.03.2019r.
24.06.2019r.
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
28.03.-03.04.2019r.25.06.-26.06.2019r.
5Podanie do publicznej Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych05.04.2019r.