LOGOPEDA

GODZINY PRACY LOGOPEDY:

PONIEDZIAŁEK: 7:30 – 14:45

WTOREK 7:30 – 14:45

GODZINA DOSTĘPNOŚCI: PONIEDZIAŁEK 7:30-8:30

Przyczyny wad wymowy

Najczęściej występujące przyczyny wad wymowy:

 • zmiany anatomiczne narządów mowy i jamy ustnej: wady zgryzu, nieprawidłowa budowa podniebienia, zbyt duży język, krótkie wędzidełko języka i wargi górnej, przerośnięte migdały, skrzywienie przegrody nosowej.
 • problemy z funkcjonowaniem narządu słuchu
 • nieprawidłowy sposób oddychania
 • nieprawidłowa pozycja spoczynkowa warg i języka
 • nieprawidłowy sposób gryzienia i żucia
 • nieprawidłowy sposób połykania
 • wady wymowy rodziców i innych osób z bliskiego otoczenia
 • nieprawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, opóźniony rozwój emocjonalny i psychomotoryczny
 • nieprawidłowe napięcie mięśniowe w sferze narządów mowy – policzki, wargi, język.

 

Wady wymowy

Wady wymowy to nieprawidłowości dotyczące artykulacji głosek, które polegają na ich deformacji lub zniekształcaniu, zastępowaniu ich, opuszczaniu w wypowiadanym wyrazie. Oznacza to nieprawidłowe wymawianie głosek, to jest inaczej, niż określa to przyjęty wzorzec.

Do najczęściej rozpoznawanych wad wymowy należą:

 • seplenienie
 • rotacyzm
 • kappacyzm
 • gammacyzm
 • lambdacyzm
 • mowa bezdźwięczna
 • nosowanie
 • dyslalia wieloraka
Podsumowanie logopedycznych badań przesiewowych 2023/2024

W trakcie badań przesiewowych zostało zbadanych 69 przedszkolaków, z czego do terapii logopedycznej zostało zakwalifikowanych 48 dzieci, czyli 70%.

Wady wymowy z którymi będziemy musieli sobie poradzić 🙂 to:

 1. wymowa międzyzębowa – 58% dzieci zakwalifikowanych do terapii
 2. Sygmatyzm – 12% dzieci zakwalifikowanych do terapii
 3. Wefanie – 12% dzieci zakwalifikowanych do terapii
 4. Opóźniony rozwój mowy – 6% dzieci zakwalifikowanych do terapii
 5. Lambdacyzm – 4% dzieci zakwalifikowanych do terapii
 6. Jąkanie – 2% dzieci zakwalifikowanych do terapii
 7. Mowa bezdźwięczna – 2% dzieci zakwalifikowanych do terapii
 8. Dzieci dwujęzyczne – 2% dzieci zakwalifikowanych do terapii
 9. Afazja motoryczna – 2% dzieci zakwalifikowanych do terapii.

Dzieci będą uczęszczać na terapię według wyznaczonego harmonogramu, zgodnie z godzinami pobytu w przedszkolu.

Dodatkowo grupy młodsze: Krasnale i Biedronki będą uczestniczyły w grupowych profilaktycznych zajęciach logopedycznych.

       

          Logopeda zajmuje się badaniami w zakresie diagnozy stanu rozwoju mowy i terapii zaburzeń komunikacji na różnych etapach rozwoju.

          Według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4 osób.

          Miesiąc wrzesień jest dla Nas czasem przeprowadzania badań przesiewowych wśród dzieci grup starszych tj. Słoneczka, Motylki, Biedronki w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci. Badanie przesiewowe polega na nazywaniu obrazków z kwestionariusza badania mowy, wykonywaniu prostych ćwiczeń buzi i języka oraz obserwowaniu dziecka przez logopedę. Po zakończeniu badań przesiewowych rodzice dostają informację o wyniku badań przesiewowych w dwóch egzemplarzach: jeden dla rodzica, drugi dla logopedy – podpisany przez rodzica, na potwierdzenie zapoznania się i ewentualnej zgody na objęcie dziecka terapią logopedyczną. Po zebraniu wszystkich zgód od rodziców logopeda dzieli dzieci zakwalifikowane do terapii logopedycznej na czteroosobowe grupy na podstawie wady wymowy.

          Terapia logopedyczna odbywa się raz w tygodniu zgodnie z ustalonym harmonogramem, który zostanie przedstawiony rodzicom. Dziecko przychodzące do przedszkola w dniu swoich zajęć powinno mieć zeszyt A4, do którego są wklejane materiały do utrwalania w domu. Zajęcia logopedyczne polegają na stymulowaniu rozwoju mowy dzieci i eliminowaniu jej zaburzeń. Do metod pracy w terapii logopedycznej zalicza się:

 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia artykulacyjne – gimnastyka buzi i języka
 • ćwiczenia miofunkcjonalne
 • ćwiczenia lewopółkulowe
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia motoryki małej z elementami terapii ręki
 • ćwiczenia logopedii w ruchu
 • ćwiczenia budowania zdań na podstawie historyjek obrazkowych
 • ćwiczenia zaburzonych głosek na podstawie materiału słowno-obrazkowego.

          Logopeda w przedszkolu podejmuje również działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, najczęściej w grupie najmłodszej – Krasnale. Zajęcia grupowe profilaktyki logopedycznej odbywają się raz w tygodniu, po ustaleniu z wychowawcą grupy dnia i godziny. W trakcie tych zajęć dzieci oswajają się z osobą logopedy, poznają proste ćwiczenia artykulacyjne, prowadzone są zajęcia logorytmiczne.

W roku szkolnym 2022/2023 na zajęciach profilaktycznych realizowany był projekt „Z Edumuz w logopedię”.

W roku szkolnym 2023/2024 na zajęciach profilaktycznych realizowany był program „Logoprzygody z Gryziem”.

W trakcie godziny dostępności logopeda jest do dyspozycji rodziców w ramach konsultacji, na których można dowiedzieć się o problemach swojego dziecka, o aktualnym przebiegu terapii logopedycznej, o wykonywanych przez dziecko ćwiczeniach wraz z demonstracją ich wykonywania. Rodzice mogą również zgłaszać swoje wątpliwości co do wymowy dziecka, bo pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana nie tylko z inicjatywy specjalisty – tu logopedy – ale także z inicjatywy rodziców, dyrektora przedszkola, wychowawcy grupy, poradni psychologiczno-pedagogicznej, pielęgniarki środowiskowej, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowych.

          Logopeda w trakcie bieżącej pracy monitoruje postępy dzieci, ale też obserwuje wszystkie dzieci, nie tylko te objęte terapią logopedyczną i w razie potrzeby wykonuje powtórne badanie przesiewowe lub diagnozę pogłębioną, aby na bieżąco zwracać uwagę na zmiany pozytywne i negatywne w mowie dzieci uczęszczających do przedszkola.

          Każdy rodzic może zgłosić swoje wątpliwości co do oceny stanu mowy swojego dziecka. Dlatego zapraszam do kontaktu:

 • osobistego – w trakcie godzin dostępności
 • drogą elektroniczną przez aplikację ClassDojo
 • drogą mailową: a.kosmiderzawadzka@p4.laziska.pl
 • telefonicznie, na numer telefonu przedszkola: 32-224-35-40

 

Do zobaczenia

Logopeda przedszkolny

Agnieszka Kośmider-Zawadzka

 

Kolejność pojawiania się głosek
1 – 2 rok życia: samogłoski: a, e, i, o, u, y, spółgłoski: p, b, t, d, m, n, ń, j.
 
2 – 3 rok życia: samogłoski: ą, ę, spółgłoski: f, w, k, g, ch, l oraz szereg ciszący: ś, ź, ć, dź.
 
3 – 4 rok życia: szereg syczący: s, z, c, dz.
 
4 – 5 rok życia: szereg szumiący: sz, ż, cz, dż.
 
Około 6 roku życia: spółgłoska: r.
Co potrafi dwulatek
 • Wypowiada samogłoski: a, e, i, o, u, y; spółgłoski: p, b, m, t, d, n.
 • Mówi około 300 słów
 • Próbuje łączyć dwa wyrazy ze sobą
 • Rozumie proste polecenia i zakazy
 • Zaczyna wchodzić w interakcje z rówieśnikami
 • Pije z kubka otwartego i próbuje samodzielnie jeść łyżeczką
 • Samodzielnie chodzi
 • Dobiera pary zabawek
 • Buduje wieżę z 6 klocków.
Co potrafi trzylatek
 • Mówi około 1000 słów
 • Buduje kilkuwyrazowe zdania 
 • Jego mowa jest zrozumiała dla otoczenia
 • Mówi o sobie używając formy „Ja”
 • Zadaje dużo pytań
 • W zabawach tematycznych odtwarza znane czynności
 • Samodzielnie wkłada i zdejmuje ubrania
 • Samodzielnie myje ręce
Co potrafi czterolatek
 • Mówi około 1500 do 2000 słów
 • Buduje zdania złożone
 • Jego mowa jest zrozumiała dla otoczenia
 • Zadaje dużo pytań
 • Potrafi werbalnie wyrazić swoje emocje
 • Nazywa proste związki przyczynowo skutkowe
 • Ma dużą wyobraźnię
 • Potrafi skupić się na jednej zabawie 10-15 minut
Co potrafi pięciolatek
 • Mówi około 2000 do 3700 słów
 • Buduje zdania 4 – 7 elementowe
 • Używa właściwych form gramatycznych
 • Jego mowa jest w pełni zrozumiała dla otoczenia
 • Wzrasta zdolność narracji
 • Samodzielnie ubiera się, zapina guziki, zakłada buty
 • Stoi na jednej nodze z zamkniętymi oczami
Co potrafi sześciolatek
 • Mówi około 2500 do 4666 słów
 • Ma bogaty zasób słownictwa
 • Komunikuje swoje potrzeby
 • Koncentruje się na zadaniu
 • Umie wyciągać wnioski
 • Potrafi liczyć do 10
 • Jest samodzielny w zakresie czynności samoobsługowych
Skip to content