dzieci 4 - 5 letnie

Biedronki

 

Uczymy się piosenek i tańca na Dzień Górnika

Piosenka „Karliku, Karliku „.
Karliku, Karliku, co tam niesiesz w koszyku,
Karliku, Karliku, co w koszyku masz?
Mam gołąbków po parze, hej, po parze,
Chodźcie, to wam pokaże, hej, hej, pokaże.
Karliku, Karliku, co tam chowasz w kąciku,
Karliku, Karliku, co ty chowasz tam?
Mam tam pyrlik stalowy, hej stalowy,
Do roboty gotowy, hej, hej gotowy.
Karliku, Karliku, co ci po tym pyrliku,
Karliku, Karliku, na co tobie on?
Jak nim klupna o ściana, hej, o ściana,
Tona węgla dostana, hej, hej, dostana.
Karliku, Karliku, coś ty robił w Rybniku?
Karliku, Karliku, coś ty robił tam?
Jam tam dziołchy całował, hej całował,
Całą nockę tańcował, hej, hej tańcował.

Piosenka „Hej w kopalni”

Hej w kopalni praca wre,
górnicy pracują.
Całe noce, całe dnie
Węgiel wyrąbują.
Refren:
Buch, buch, buch
Stuk, stuk, stuk
Słychać tam wielki huk.

Hej z kopalni jadą wciąż
Pełniutkie wagony.
Tak jak czarny, długi wąż
Jadą w różne strony.
Refren:
Buch, buch… Naśladują „rąbanie” węgla.

Taniec ” Koziorajka ”

Piekło dziewczę piekło placki posypało piernikiem , podawało Jasieńkowi do stajenki okienkiem .

La, la, la . la. . la , la .

 

PIOSENKA  GRUPOWA,KTÓREJ SIĘ UCZYMY.

Komptetencje dziecka 4 -5 letniego

Obszar: edukacja społeczno – moralna

– Podejmuje prace domowe,

– Rozumie potrzeby innych ludzi, wyraża i nazywa różne emocje podczas
zabaw, określa sytuacje wywołujące różne emocje,

– Radzi sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach,
– Podaje swój adres zamieszkania,

– Określa własne cechy fizyczne (wzrost, kolor włosów),

– Rysuje siebie,

– Samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe (min. wiąże buty),
Wie, gdzie pracują jego rodzice, jakie zawody wykonują, czym się
zajmują; opisuje ich wygląd; określa czynności domowe wykonywane
przez poszczególnych członków rodziny; dzieli się wiadomościami na
temat życia w rodzinie (np. sposób spędzania wolnego czasu), zna
zawody ludzi z najbliższego otoczenia

– Przestrzega zasad panujących w grupie,

– Włącza się w życie grupy, współdziała podczas zabaw,

– Dostrzega potrzeby innych dzieci, szanuje je, pomaga w sytuacjach
powodujących smutek,

– Właściwie odnosi się do dzieci niepełnosprawnych – pomaga,
akceptuje,

– Uczestniczy we wspólnych zabawach, wspólnie wykonuje prace plastyczne,
zadania,

–  Dba o wspólne zabawki, sprzęty, porządkuje po sobie miejsce pracy,
dba o porządek w indywidualnej półce,

– Rozpoznaje godło i barwy narodowe, nazywa największe rzeki w Polsce,
morze, góry,

– Nazywa swoją miejscowość, podaje adres zamieszkania, adres
przedszkola, zna tradycje regionu,

– Nazywa ludzi różnych ras, określa miejsca ich zamieszkania, szanuje
odrębności narodowe, etniczne, językowe.

Obszar: edukacja przyrodnicza

– Rozumie pojęcie ochrony przyrody,

– Zna nazwy pór roku,

– Zna nazwy kwiatów spotykanych w otoczeniu,

– Określa zjawiska charakterystyczne dla pór roku,

– Rozpoznaje owady: motyl, mucha, biedronka…,

– Rozpoznaje owoce, warzywa,

– Nazywa drzewa w najbliższym otoczeniu,

– Potrafi dostosować ubiór do pory roku,

– Zna nazwy ptaków,

– Zna nazwy zwierząt.

Obszar: edukacja w zakresie przygotowania do pisania i czytania

– Składa obrazek z części,

– Dobiera obrazki w pary,

– Tworzy rymy,

– Dobiera w pary słyszane wyrazy: półka – bułka, paczka – kaczka,
teczka – beczka, rak – mak…,

– Klasyfikuje przedmioty i figury geometryczne,

– Rozpoznaje różne odgłosy,

– Wznosi budowle z różnych materiałów, wykonuje
prace plastyczne różnymi technikami,

– Sprawnie posługuje się nożyczkami, różnymi
rodzajami kredek, ołówków, mazaków…

– Lepi z plasteliny, wycina, wydziera, zgniata i zagina papier,

– Dzieli proste wyrazy na sylaby,

– Dobiera obrazki, których nazwy zaczynają się na tę samą głoskę,

Obszar: edukacja kulturowo – estetyczna

– Wykonuje samodzielnie rysunki,

– Swobodnie posługuje się narzędziem
malarskim: kredki, farby…,

– Posługuje się różnymi technikami
plastycznymi

Obszar: edukacja muzyczna

– Rozwiązuje zagadki muzyczne,

– Potrafi grać na instrumentach muzycznych:
trójkąt, kołatka, bębenek, tamburyno,
grzechotka,

– Śpiewa piosenki poznane w przedszkolu,

– Tańczy prosty taniec poznany w przedszkolu,

– Uczestniczy w zabawach ruchowych, reaguje
na zmiany tempa i dynamiki utworu,
improwizuje piosenkę ruchem

Obszar: edukacja komunikacyjna

– Zna podstawowe zasady poruszania się po drogach,

– Rozumie znaczenie sygnalizatora świetlnego,

– Rozpoznaje miejsca przeznaczone dla pieszych,

– Zna środki transportu lądowego, powietrznego i wodnego,

– Rozumie przyczyny i skutki negatywnego wpływu rozwoju motoryzacji
na bezpieczeństwo człowieka

Obszar: edukacja zdrowotna

– Przestrzega zasad bezpieczeństwa,

– Zna konsekwencje niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania
zakazów – wie, jakie sytuacje zagrażają bezpieczeństwu (np. nieoddalanie się od opiekunów, bawienie się w miejscach niedozwolonych, wpuszczania obcych do domu, jedzenia nieznanych roślin, zbliżania się do nieznanych zwierząt…),

– Dba o swoje zdrowie, np. poprzez spożywanie zdrowej żywności, ubieranie się odpowiednio do pory roku,

– Dba o czystość osobistą (mycie zęby po posiłkach, codzienne mycie całego ciała, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety…),

– Kulturalnie spożywa posiłki,

– Samodzielnie ubiera się i rozbiera.

Obszar: edukacja ruchowa

– Nazywa części ciała, wskazuje po której stronie ciała znajduje się
serce, nazywa wybrane organy wewnętrzne,

– Uczestniczy w zabawach ruchowych,

– Prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,

– Potrafi stać na jednej nodze,

– Czworakuje w przód, w tył,

– Rzuca do celu,

– Przeskakuje przez narysowane linie, szarf

Obszar: edukacja w zakresie mowy i myślenia. Komunikowanie się.

– Rozumie treści wyrażane przez niewerbalne środki wyrazu,

– Interpretuje treści przekazywane przez sygnały wzrokowe i słuchowe,

– Opowiada obrazek w sposób szczegółowy,

– Potrafi dbać o książkę,

– Posiada bogaty słownik bierny i czynny,

– Wypowiada się pełnymi zdaniami,

– Opowiada historyjki obrazkowe, określa kolejność występowania
zdarzeń, łączy czynności z ich skutkami,

– Układa historyjki obrazkowe,

– Prowadzi rozmowy z użyciem poprawnych form gramatycznych,

– Dokonuje złożonych operacji myślowych: porównuje, wyodrębnia,
klasyfikuje, dokonuje analizy i syntezy…,

– Tworzy ciągi słów na zasadzie skojarzeń (wiosna – ptaki – bocian –
żaba…),

– Dba o kulturę słowa,

– Dokonuje autoprezentacji,

– Rozwiązuje zagadki, powtarza z pamięci wiersze,
rymowanki i piosenki,

– Opowiada własnymi słowami przeczytaną bajkę,

– Rozwija myślenie twórcze, rysuje z wyobraźni,

– Rozpoznaje przedmioty, rośliny, zwierzęta za pomocą zmysłów.

Obszar: edukacja matematyczna

– Nazywa i wskazuje części ciała występujących podwójnie, parami,

– Różnicuje prawą i lewą stronę ciała,

– Posługuje się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w
przestrzeni (z przodu, z boku, z lewej, z prawej, na, pod, przed, za,
blisko, daleko, między…)

– Zna nazwy figur geometrycznych,

– Określa wielkość, długość, szerokość przedmiotów; porównuje
wysokość dzieci względem siebie (wyższy od, niższy od), porównuje
długości przedmiotów (dłuższy, krótszy),

– Klasyfikuje przedmioty według podanych przez nauczycielkę cech jakościowych,

– Porównuje liczebność zbiorów (np. poprzez ich liczenie),

– Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi,

– Określa czas trwania czynności,

– Nazywa kolejno pory roku, dni tygodnia,
miesiące; określa aktualną porę roku,
miesiąca, dnia tygodnia,

– Stosuje określenia: wczoraj, jutro,

– Nazywa pory dnia: rano, popołudnie, wieczór, noc.

Obszar: edukacja techniczna

– Nazywa zawody ludzi z najbliższego otoczenia,

– Zna nazwy i działanie urządzeń elektrycznych
wykorzystywanych w gospodarstwie domowym,

– Wie do czego służą środki łączności: telefon, poczta,
radio, telewizja, Internet,

– Zna przydatność i działanie komputera

Kompetencje opracowano na podstawie „ABC…Program wychowania przedszkolnego XXI wieku” Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci. Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska. Mac edukacja