SŁONECZKA
Magdalena Dragon & Marta Wieloch

 

Kontakt do nas przez Class Dojo lub
m.dragon@p4.laziska.pl m.wieloch@p4.laziska.pl
Model dziecka dojrzałego do szkoły
Dojrzałość. Charakterystyka dziecka:
1. Dojrzałość fizyczna Dziecko jest ogólnie sprawne ruchowo, posiada sprawność manualną, nie ma zaburzonej koordynacji wzrokowo ruchowej. Charakteryzuje się poprawnym funkcjonowaniem organów zmysłowych, jest odporne na choroby i zmęczenie.
2. Dojrzałość emocjonalno – społeczna Dziecko jest w dużym stopniu samodzielne, chętnie i łatwo nawiązuje kontakt z nauczycielem i rówieśnikami, posiada zdolność podporządkowania się niezbędnym wymaganiom dyscypliny, chce i potrafi uczestniczyć w pracach społeczno – użytecznych. Dziecko jest obowiązkowe, wytrwałe w pracy i wrażliwe na opinię nauczyciela, cechuje je taki stan równowagi nerwowej, która umożliwia opanowanie reakcji emocjonalnych.
3. Dojrzałość umysłowa Dziecko jest aktywne poznawczo, chce się uczyć. Interesuje się najbliższym otoczeniem i środowiskiem, w którym żyje. Rozporządza zasobem doświadczeń i wyobrażeń będących podstawą do rozwoju pojęć. Potrafi uważnie i ze zrozumieniem słuchać tego, co mówi nauczyciel. Rozumie i spełnia polecenia nauczyciela. Posiada umiejętności swobodnego i zrozumiałego dla otoczenia wypowiadania się, opowiadania, wyraża życzenia, pyta, ocenia i osądza.
4. Dojrzałość do czytania i pisania Dziecko umie dokonywać analizy syntezy wzrokowej i słuchowej, która jest niezbędna w procesie różnicowani kształtów, dźwięków, ich porównywania, rozpoznawania i odtwarzania. Rozumie znaczenie wyrazów jako graficznych odpowiedników słów. Posiada orientację przestrzenną, która umożliwia mu rozpoznawanie i odtwarzanie kierunków położenia i proporcji wymiarów odwzorowanych form graficznych. Ma pamięć ruchową, czyli umiejętność przetwarzania obrazu graficznego na obraz ruchu. Umiejętność kontrolowania wzrokiem własnych ruchów pozwala mu świadomie nimi kierować.
5. Dojrzałość do matematyki Dziecko rozumie i umie określić stosunki przestrzenne, czasowe i ilościowe w praktycznym działaniu. Potrafi sklasyfikować przedmioty według przeznaczenia, wielkości, kształtu, materiału i koloru. Umie dokonywać na konkretach dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.

Jakościowo zmiany nie dokonują się równomiernie. Jedne wyprzedzają i przerastają inne, drugie natomiast nie nadążają za nimi. A to właśnie wzajemna zgodność wszystkich poziomów rozwoju umożliwia dziecku sprostanie wymaganiom stawianym przez szkołę. Stąd potrzeba wyrobienia w przedszkolu gotowości dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki szkolnej przez odpowiednie przygotowanie i nabycie określonych umiejętności.

Skip to content